gemeenteEmmenInstallatieRaad-2269-LR

Gemeenteraad van Emmen 2022-2026

20210607_184803

Langgraf aan de weg naar Klijndijk achter het "Noabershof"

20220302_163047

50PLUS Emmen heeft 2 bankjes geadopteerd in het Rensenpark

20220419_193035

Vergadering EOP Emmerhout

markt emmen
20220420_140327
20210607_181938

Speerpunten en verkiezingsprogramma.

Hartelijke dank voor uw stem op 50PLUS , want we zijn onmisbaar zodat wij uw stem kunnen zijn voor jong en oud, mindervalide, mantelzorger en vrijwilliger in de raad. Zo hebben wij -dankzij uw stem- de aanzet kunnen geven om de universiteit (RUG) naar Emmen te halen!

Onze SPEERPUNTEN voor de komende 4 jaar tot 2026:

50PLUS Emmen vindt dat de beloning voor mantelzorgers terug moet naar het oude niveau (€ 160.-), minimaal € 100.- per jaar.
50PLUS Emmen vindt dat er meer betaalbare, levensloopbestendige woningen in elke (dorps)kern moeten worden gebouwd.
Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en mindervaliden in Z.O.-Drenthe v.a. 10.00 uur en in het weekend de hele dag (zie RET Regio Rotterdam).
40% van alle woningen in Emmen zijn slecht geïsoleerd. Daarom dienen sociale huurwoningen met voorrang te worden geïsoleerd.
50PLUS Emmen staat achter de landelijke standpunten: AOW vanaf 65 (minimaal voor de zware beroepen) en de pensioenroof moet stoppen! Daarom GEEN verhoging van de lokale lasten voor 65-plussers en uitkeringsgerechtigden.
Digitale hulp voor ouderen met speciale aandacht voor veiligheid: alarmering via de telefoon, het voorkomen van fishing en het gebruiksvriendelijker maken van de computer.
50PLUS Emmen wil een wethouder Ouderenbeleid.
De kosten van de gehandicapten-parkeerkaart zijn ruim € 100 ;daarom vindt 50PLUS dat deze parkeerkaarthouders GRATIS moeten kunnen parkeren.
De Erkende Overleg Partners ondersteunen met het actueel houden van hun website.
50PLUS Emmen wil een “eenzaamheidsloket” voor jong en oud, waar men op een veilige manier contact kan leggen en afspraken kan maken.

Hieronder vind u ons Verkiezingsprogramma voor 2022 tot 2026.

1. OUDERBELEID EIGEN PORTEFEUILLE MET VOLDOENDE GELD.
2. ZORG GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.
3. LEEFKLIMAAT HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR.
4. VEILIGHEID POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR.
5. ARMOEDE STOP DE TWEEDELING.
6. JEUGD EN HUN TOEKOMST.
7. WERKGELEGENHEID WERK VOOR IEDEREEN.
8. FINANCIËN DEUGDELIJK EN LET OP DE KLEINTJES.
9. INKOMEN EN KOOPKRACHT VOLDOENDE GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN.
10.VERTROUWEN TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK.

 

1.OUDERENBELEID EIGEN PORTEFEUILLE MET VOLDOENDE GELD.

1. Wethouder “ouderenbeleid” met o.a. ook wonen en WMO in de portefeuille.
2. Gratis openbaar vervoer vanaf 10.00 uur voor 65-plussers en mindervaliden in de hele Zuid-Oosthoek van Drenthe (in weekend hele dag); zoals Regio Rotterdam (RET).
3. Elke 3 jaar een “keukentafelgesprek” met 70-jarige en mantelzorger door een ouderencoach, opdat ouderen geïnformeerd worden hoe ze tot op hoge leeftijd actief kunnen blijven. Hierbij dienen allerlei . onderwerpen om aangenaam oud te worden te worden besproken door o.a. activiteitengroepen meer bekendheid te geven, adviezen op gezondheidsgebied (een stappenteller op het mobieltje te installeren)
4. Plattegrond (op papier en digitaal) van Emmen maken met plaatsen van de pinautomaten, invalidenparkeerplaatsen en -toiletten, plaatsen voor glas- en kledinginzameling en toegankelijke
overheidsgebouwen (zoals zorghulpverlening).
5. Plafond / Maximum voor de wachtlijsten bij gemeentelijke instellingen. Bij overschrijding zal er een extra inzet van man-/vrouwkracht moeten worden gedaan door de gemeente, zoals bij huishoudelijke en
jeugdhulp; aanpassings- / hulpmiddel enz
6. Meer bekend maken van de gemeentelijke ombudsman, die in Emmen en in de buitendorpen een spreekuur zal vervullen in dorpshuizen / wijkgebouwen. Hij/zij kan mensen helpen, die problemen hebben
met de gemeentelijke organisatie.
7. Het opzetten van een netwerk voor het houden van “huiskamerbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten voor ouderen, die in andere gezelschappen buiten de boot dreigen te vallen, omdat hun geheugen / lijf
gaat haperen, zo lang mogelijk actief blijven binnen de groep. Huisgenoten is er voor mensen boven de 50 jaar en is dementievriendelijk. Zie “Deventer Huisgenoten”.
8 .Ouderen die drempelvrees hebben intensief begeleiden om vertrouwen te winnen om ze te helpen juist hun problemen voor te gaan leggen aan een ervaringsdeskundige / tijdens het keukentafelgesprek.
9. Een op de 4 mensen in Emmen ouder dan 55 jaar is subsidie-afhankelijk, daarom dienen deze subsidiegevers elke 2 jaar een spreekbeurt in de raad te houden.
10.Digitale deskundigheidscursussen (PC / tablet) voor ouderen waarbij speciale aandacht voor de alarmering op hun telefoon, voorkomen van fishing en het simplificeren van de computers.

 

2. ZORG GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.

11.50PLUS vindt dat de beloning voor mantelzorgers terug moet naar het oude niveau, doch minimaal € 100,– per jaar.
12.Verlaging van de eigen bijdrage wordt landelijk geregeld, maar het indammen van zorgkosten (ziektekosten) kan o.a. door in het ziekenhuis meer handelingen te clusteren.
13.Betere beloning voor vrijwilligers en vooral voor echte mantelzorgers, bijvoorbeeld door een vrij te besteden voucher bij theaterbezoek / Wildlands / museum / vervoer / enz.
14.De hulpverleningsaanvraag (WMO) via “De Toegang” is aanmerkelijk verbeterd, maar de (financiële) afhandeling met de gemeente kan zeker nog eens onder de loep worden genomen.
15.De regels voor toekenning van een hulpmiddel moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden, waardoor kortere wachtlijsten kunnen ontstaan.
16.Zorgverleners en toeleveranciers van zorgmiddelen uit de Zuidoosthoek van Drenthe genieten verreweg de voorkeur bij een openbare inschrijving, waarbij een langdurig contract voorkeur heeft van 50PLUS Emmen.
17.Er lijden jaarlijks steeds meer mensen aan Alzheimer, wat onvoldoende wordt onderkend. 50PLUS wil dat de gratis online training www.zienis1.nl bij alle medewerkers van organisaties en belanghebbenden, die met ouderen te maken hebben, beter onder de aandacht wordt gebracht.
18.De Erkende OverlegPartners ondersteunen met het actueel houden van hun website. Immers zij zijn de spreekbuis van de bevolking naar de gemeente. Het is dan ook essentieel dat zij goed communiceren met hun achterban. 50PLUS is dan ook van mening, dat elke EOP een goed onderhouden website moet hebben waar de bewoner zich kan oriënteren op wat er in hun buurt gaande is.
19.vindt dat er meer sociale, levensloopbestendige woningen in Emmen.
–dus ook in elke (dorps) kern– moeten worden gebouwd, waarbij lokale ingezetenen voorrang hebben.
20.Betaalbaar wonen voor iedereen kan worden bereikt door de woningcorporaties meer eenpersoons sociale woningbouw te laten realiseren, waardoor starters en uitkeringsgerechtigden gemakkelijker een betaalbare woning kunnen vinden.
21.40 % van alle woningen in Emmen is slecht geïsoleerd; wat aangeeft dat in Emmen veel woningen beter geïsoleerd moeten worden. Sociale huurwoningen dienen daarbij met voorrang te worden geïsoleerd.
22.Ouderen met een slecht geïsoleerd eigen huis en alléén AOW dienen een isolatie-voucher van € 3.000,– te krijgen.
23.Projecten waarbij winkels omgebouwd worden tot betaalbare huurwoningen
24.–ook voor studenten– dienen met voorrang te worden behandeld.
25.Minstens ⅓ van alle sociale nieuwbouwwoningen in Emmen moeten levensloopbestendig gebouwd worden.
26.Geef senioren (65+) het recht om permanent in hun vakantiewoning te wonen, daardoor kan de eigen woning verkocht worden. Zo kunnen zij levensloopbestendig wonen en kunnen er ook gemeentelijke lasten worden geïnd.
27.50PLUS vindt de voormalige gemeentecamping een uitstekende plek voor levensloopbestendige, sociale woningbouw.
28.Bij het Rensenpark een “Oalderhofje” bouwen, waar naast een eenpersoons sociale woningbouw ook een recreatieve functie, een oppasfunctie en ook een onderzoeksfunctie aan kan worden gegeven vraag naar het uitgewerkte plan 50plusemmen@gmail.com).

3. LEEFKLIMAAT HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR.

29.Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en mindervaliden in Z.O.-Drenthe v.a. 10.00 uur en in het weekend de hele dag (zie RET Regio Rotterdam).
30.De kosten van de gehandicapten-parkeerkaart zijn ruim € 100,–; daarom vindt 50PLUS dat deze parkeerkaarthouders gratis moeten kunnen parkeren. Dit zorgt voor een aanmerkelijke Bij alle kostenvermindering van aparte meters, taxi- en busvervoer en controles.
31.verzorgingstehuizen en dorpscentra voldoende zitplaatsen (liefst met overkapping en prullenbak), zodat een “ommetje” gestimuleerd wordt en daarmee de oudere vitaler blijft.
32.Maak van elke wijk / elk dorp een lijst met alle sport- en bewegingsmogelijkheden voor jeugd en ouderen en publiceer die lijst 4 x per jaar in een weekblad.
33.Gemeentelijke voucherpas invoeren voor gehandicapte jongeren, ouderen en absolute minima-gezinnen voor gebruik bij openbaar vervoer, korting Wildlands Zoo, Atlas Theater, bibliotheek enz.
34.Het opstarten van een “DierenBuddy” die de zorg voor een huisdier van kwetsbare mensen structureel gedeeltelijk overneemt.
35.De –sinds de Corona– verruimde terrassen in het centrum van Emmen ook tijdens de weekmarkt blijvend verruimen, waardoor het centrum gezellig en uitnodigend blijft.
36.Plaatsen van een zelfreinigend (invaliden)toilet in alle winkelcentra. Eerst kan een proef gedaan worden, waarna een aantal definitief geplaatst dienen te worden.
37.Uitsluitend zonneparken op weilanden toestaan als onderdeel van het verminderen van de veestapel (uitkoop).
38.Maai bermen van de buitenwegen maximaal twee keer per jaar (juni en eind september) laat daarbij 1/3 staan en voer het maaisel af.
39.Geef elke zelfstandig wonende oudere één emmer met 10 kg strooizout.
40.Stappen ondernemen om de Toyisten terug te laten keren naar Emmen en gelden vrij te maken om nog meer werken door hen in Emmen uit te laten voeren, zodat Emmen “Toyistenstad” wordt.
41.De kosten van het storten van restafval in de centrale afvalbak naar maximaal € 1,50 per keer. Dit is meer in overeenstemming met een hele container voor € 7,–. Bovendien zijn het vooral oudere mensen die hiervan gebruik moeten maken en die kunnen vaak minder goed zware zakken tillen.
42.Om jongeren en ouderen te ondersteunen wanneer ze eenzaamheid voelen, vinden wij dat er een speciaal “eenzaamheid loket” moet komen, waarbij zij op veilige wijze contact(en) kunnen leggen.

4. VEILIGHEID POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR.

43.Digitale hulp voor ouderen met speciale aandacht voor de alarmering via de telefoon, het voorkomen van fishing en het gebruiksvriendelijker maken van de computer.
44.Het verbeteren van veiligheid op straat in eigen buurt / wijk door een vrijwilligersteam van wijk- / buurtbewoners mee laten helpen ouderen een veiliger gevoel te geven door buurtpreventie simpel en snel in gang te gaan zetten.
45.De meeste verwondingen / breuken van ouderen gebeuren in en om het huis. Tijdens het keukentafelgesprek dient hier specifiek naar gekeken te worden en om zo nodig verbeteringen in de leefomstandigheden aan te brengen.
46.Veilige fietspaden zijn essentieel met het toenemen van elektrische en speed-pedelec-fietsen gebeuren er steeds meer ongelukken. Daarom stelt 50PLUS voor een snelfietsroute (Speed-Pedelec-strook) aan te leggen op een verbrede vluchtstrook van de vernieuwde weg van Klazienaveen naar Emmen.
47.Veiligheid voor ouderen stimuleren met weerbaarheidstrainingen waaronder “veilig pinnen / veilig de deur opendoen / veilig surfen op internet enzovoort”.
48.Uitbreiding van het aantal BOA’s gezien de enorme toename van criminaliteit en wietteelt in onze regio en niet alleen in het centrum van Emmen.

5. ARMOEDE STOP DE TWEEDELING.

49.Kinderen uit arme gezinnen zijn vaak zwaarder, hebben vaker een taalachterstand en kampen vaker met psychosociale problemen. Eén op de 12 kinderen heeft overgewicht of obesitas rond de leeftijd
van twee jaar. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is dit bijna één op 5. Daarom pleit 50PLUS voor “obesitas-lessen” in de groepen 3, 4 en 5.
50.Verhoging van AOW-uitkering en pensioenen is een landelijke zaak, maar mensen met financiële problemen zouden sneller in beeld moeten komen, waarbij de kosten van bewind voering bij ouderen met alleen AOW door de gemeente dient te worden overgenomen.
51.Dakloze mensen dienen onze ondersteuning door de voorzieningen niet verder uit te hollen en te allen tijde zorgen voor iedereen “bed, bad en brood”.
52.Door minima, die aangewezen zijn op de voedselbank, een ‘voedsel-pinpas’ te geven waarmee zij “geoormerkte/gezonde producten” tot een maximumbedrag kunnen kopen en hoeven ze zich niet te schamen door zich bij de voedselbank “te melden”.

6. JEUGD EN HUN TOEKOMST.

53.Omdat in Nederland 264.000 kinderen in armoede leven, moet de eigen bijdrage bij bewindvoering voor de ouders van deze kinderen door de gemeente gedragen worden.
54.Snelle(re) hulp bij kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling (jaarlijks 119.000 kinderen) om zo mogelijk schoolverzuim en ontsporing te voorkomen.
55.De school heeft een voorbeeldfunctie. Vandaar dat wij vinden dat zij allen voldoende luchtreinigers en zoveel mogelijk zonnepanelen moeten hebben, dubbelglas hebben en energieneutraal zijn.
56.Maak van elke wijk / elk dorp een lijst met alle sport- en bewegingsmogelijkheden voor de jeugd en publiceer die 4 x per jaar in een weekblad.
57.“Ontwikkelwijs” is een speciaal programma voor thuiszitters. Omdat het aantal geregistreerde thuiszitters in 2017 al op 4.215 leerlingen stond (bron: Ministerie van OCW), vindt 50PLUS, dat zij via dit programma geholpen moeten worden.
58.Kinderen (met overgewicht) stimuleren om meer buiten te spelen.
59.(20-20-2-regel) om ernstige bijziendheid (myopie) in 2050 te voorkomen. Myopie is oorzaak nr. 2 na suikerziekte van blindheid en slechtziendheid bij mensen met overgewicht.

7. WERKGELEGENHEID WERK VOOR IEDEREEN.

60.(Combinaties van) plaatselijke ondernemers verdienen bij een openbare aanbesteding voorrang bij vergelijkbare offertes.
61.Werkgelegenheid is de motor van onze economie, waarbij voor 50PLUS het midden- en kleinbedrijf ruimschoots ondersteund dient te worden aangaande vergunningen, voorwaarden op het industrieterrein en bij tijdelijke onbereikbaarheid.
62.50PLUS is geen voorstander van nieuwe of verdere uitbreiding van megastallen.
63.Verdere uitbreiding van de Faculteit van de RUG in Emmen, zodat deze hogere opleiding meer studenten naar Emmen zal brengen en er meer kansen ontstaan voor het opbouwen van een werkkring in Emmen.

8. FINANCIËN DEUGDELIJK EN LET OP DE KLEINTJES.

64.Het onderzoeken of een collectieve ziektekostenverzekering voor minima een ruimere dekking kan geven.
65.Het door alle gemeenteambtenaren laten opstellen van een lijst waarmee er binnen de afdeling kan worden bezuinigd zonder kwaliteit te verliezen en deze voorleggen aan de raad.

9. INKOMEN EN KOOPKRACHT VOLDOENDE EN GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN.

66.50PLUS Emmen staat achter onze landelijke standpunten: AOW vanaf 65 jaar (minimaal voor de zware beroepen) en de pensioenroof. Daarom GEEN verhoging van de lokale lasten voor 65-plussers en uitkeringsgerechtigden.
67.In samenspraak met de gemeente de getroffen ondernemers in het centrum van Emmen één jaar gratis parkeren voor één auto per ondernemer aan te bieden.
68.50PLUS roept horecaondernemers op om weer een seniorenmenu op de menukaart te zetten. Mede gezien het feit dat de oudere aanmerkelijk minder eet en daardoor de porties vaak te groot zijn.
69.De lokale (horeca-)lasten (leges / precariorechten) moeten heroverwogen en in ieder geval niet verhoogd worden. Dit geeft ondernemers de ruimte om te herstellen van de gevolgen van de corona-pandemie.
70.De komende 5 jaar de precariorechten en toeristenbelasting bevriezen (in 2021 met 8 % verhoogd naar € 1,50 per persoon per nacht).
71.Een voucher van € 250,– voor de ondernemers van de meest getroffen sectoren. Die voucher kan dan worden ingezet als korting op de lokale belastingen.

10. VERTROUWEN TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK.

72.Het maandelijks opstellen van een lijst van vragen van bewoners, die niet binnen de gestelde termijn zijn beantwoord. Deze lijst dient maandelijks bij de raad ter inzage liggen. Op deze wijze kan er beter gestuurd worden op tijdige beantwoording van vragen van de Emmense burger.
73.50PLUS gaat zich sterk maken om indien de periode van antwoord / besluit / toezegging is verstreken, het verzoek automatisch als accoord kan worden beschouwd.
74.Maximering van de mandaatregeling en van het aantal raadsstukken met geheimhouding.

Voor nadere informatie:

https://www.emmen50.plus
50PLUSEmmen@gmail.com

H. Marinus Kasteleijn  0591 613 233 / 06 546 735 66
Martin Hornis                06 222 133 83
Janet van de Weide      06 521 827 57
Herman Schulte            06 387 507 25
Marco Nooij                   06 447 907 94