gemeenteEmmenInstallatieRaad-2269-LR

Gemeenteraad van Emmen 2022-2026

20210607_184803

Langgraf aan de weg naar Klijndijk achter het "Noabershof"

20220302_163047

50PLUS Emmen heeft 2 bankjes geadopteerd in het Rensenpark

20220419_193035

Vergadering EOP Emmerhout

markt emmen
20220420_140327
20210607_181938

Visie documenten

Erkende OverlegPartners                                                                                                                   20-03-2022

Emmen is in het bezit van een unieke vorm van medezeggenschap door de bewoners via een belangen- of buurtvereniging van dorpen en wijken als onderdeel van het EOP-netwerk.

Dit netwerk van verenigingen/EOP ‘s zijn de vaste en belangrijke gesprekspartners van de gemeente.  Zij zijn ook belangrijke contactpersonen voor alle inwoners uit het gebied.

Nu zijn de uitgangspunten van deze verenigingen nogal verschillend:

 • De belangenvereniging heeft meestal als doel om bijv. het verkeer te beteugelen of geluids- of stankoverlast of het groenonderhoud aan te kaarten bij de gemeente.
 • De buurtvereniging heeft in het algemeen zijn bestaansrecht te danken aan een sociaal samenzijn.  Zij zullen dan ook zaken organiseren als barbecue, fiets- en wandeltochten, gezamenlijke spelletjesdagen enz.

Gezien deze verschillende uitgangspunten is het duidelijk, dat er verschillend omgegaan wordt met het begrip EOP. De gemeente ziet echter geen verschil en ziet ze als gesprekspartner en vertegenwoordiger van de bevolking van dat dorp/die wijk.

De gemeente geeft jaarlijks rond € 500.000 uit aan deze 37 gesprekspartners.

In de ”Verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012” is geregeld hoe de EOP ’s en de gemeente met elkaar omgaan. In deze verordening ontbreekt echter hoe de communicatie tussen de bevolking en de EOP geregeld zou moeten worden, terwijl dat nu net het belangrijkste deel is. Gezien de verschillende achtergronden gaan de EOP ’s hier dan ook verschillend mee om.

Het is de mening van 50PLUS, dat deze communicatiekanalen tussen de EOP en de bevolking dan ook nader omschreven zou moeten worden. Het is onze mening, dat essentieel hierin is, dat er een actuele website van elke EOP dient te zijn met daarop:

 1. De data waarop een gesprek met de gemeenteambtenaar zal plaatsvinden.
 2. De data waarop een schouw zal worden gehouden in het dorp/de wijk.
 3. Een lijst met punten die besproken zijn/worden met de gemeenteambtenaar en na het gesprek, wat de status is van het besproken punt.
 4. Data voor aanlevering van punten ter bespreking en bij wie moeten eventuele vragen/suggesties worden ingeleverd.
 5. Vermelden wat er in het dorp/de wijk leeft en daarvan 4 punten vermelden , die een voor in als hoofdthema bij een EOP vergadering gelden.

Het is onze visie, dat het actueel houden van de website in eerste instantie door de gemeente zal worden verzorgd. Mocht een EOP echter dit in eigen hand willen houden, dan kan dit natuurlijk op bovenstaande voorwaarden en zal het in dat geval niet van hun basisbudget afgaan.

50PLUS Emmen

De Erkende OverlegPartner “Het Centrum”

In de ”Verordening op de overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012” aangegeven dat Emmen bestaat uit dorpen, kernen, wijken en buurtschappen.

 De Erkende OverlegPartner “Het Centrum” wordt zowel bij de wijk als het buurtschap apart vermeld. Hetgeen al aangeeft dat EOP Het Centrum bestaat uit 2 gedeelten.

De EOP Het Centrum bestaat uit 4 belangenverenigingen:

 1. De Stadskern;
 2. Oud Allee;
 3. Oud Emmen;
 4. Boschoord

Van de vier belangenverenigingen is hoogbouw alleen in het gebied van De Stadskern toegestaan, waardoor er binnen deze belangenvereniging een andere dynamiek en belangen een rol spelen, dan in de overige drie belangenverenigingen.

Vandaar dat eind 2021 er initiatieven zijn gestart vanuit de belangenverenigingen “Oud Emmen” ,“Oud Allee” om te onderzoeken of een aparte EOP “Rond het Spoor” haalbaar zou zijn.

Tijdens de komende ALV van 22 maart 2022 staat dit onderwerp op de agenda van “Oud Emmen”, waarbij de leden zich mogen uitspreken of zij dit een goed idee vinden.

 

50PLUS Emmen is van mening, dat het een goede zaak zou zijn, als er een nieuwe EOP  “Rond het Spoor” zou komen voor het gebied, waar alleen laagbouw is toegestaan. Deze nieuwe EOP zou dan, naast de EOP “Het Centrum” waar hoogbouw is toegestaan, een goede afspiegeling zijn van de bewoners van het Centrum van Emmen.

 

Visiedocument    Lage verkiezingsopkomst.                                                                                                               27-03-2022

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was ook in Emmen historisch laag. Het aantal verklaringen van de hiervoor verantwoordelijke politici was juist historisch hoog. Van corona tot de oorlog in Oekraïne kregen de schuld. De hoge benzineprijs ontbrak nog. Het probleem wordt in Emmen natuurlijk direct en grondig aangepakt: er wordt onmiddellijk een onderzoekscommissie ingesteld om uit te vinden waarom de kiezers afhaken.
Al zeventig jaar zijn er gewichtige staatscommissies bezig met het bestuderen waarom de kiezers de huidige politiek en politici niet meer vertrouwen. Dikke rapporten over herzieningen van het kiesstelsel en grondwet werden gemaakt en het enige dat de afgelopen jaren veranderde waren de overvolle bureauladen.

We weten alles al.

Het is nooit anders geweest dan dat de gemeenteraadsverkiezingen werden overheerst door de landelijke politiek.

50PLUS Emmen ziet met de blik op de toekomst de volgende mogelijkheden om het tij te keren:

 1. Maak gebruik van de EOP
  • Zorg dat elke EOP een actuele website heeft. Deze kan actueel gehouden worden door de gemeente of ,op verzoek van de EOP, door de EOP zelf. Het budget voor de EOP kan hiervoor worden gebruikt.

Basisvoorwaarden voor een actuele website zijn:

 1. Data van bestuursvergaderingen
 2. Datum van de ALV en evt, andere vergaderingen met de inwoners.
 3. Data van besprekingen van het EOP bestuur met de ambtenaar.
 4. Datum voor de jaarlijkse schouw.
 5. Einddatum voor inlevering van suggesties vanuit de inwoners van de wijk/ dorp bij het bestuur.
 6. Kort verslag van de bespreking met de ambtenaar met minimaal de ingebrachte punten door de EOP met de status van die punten.

1.2 Laat de EOP 4 punten op de website vermelden, wat de mensen in de wijk/dorp bezighoudt.

Elk jaar dient één van deze punten tijdens een bijeenkomst/ vergadering van de EOP het hoofdonderwerp zijn. Op deze manier worden de punten, die leven in de gemeenschap, besproken en hebben de bewoners invloed via de EOP. Helaas is op dit moment bij het merendeel van de belangenverenigingen die communicatie met de achterban niet optimaal.

 1. Geef voorlichting op scholen.

Wel of niet stemmen is vaak afhankelijk van de omgeving. Er zou met regelmaat een “politieke dag” gehouden kunnen worden op de middelbare scholen van Emmen, waar actuele onderwerpen naar voren kunnen worden gebracht door een panel/symposium of in de vorm van een markt van de politieke partijen.

 1. Meer waardering voor de mantelzorger.

Doordat de mantelzorger in Emmen steeds minder (financiële) waardering heeft gekregen, terwijl het een 24/7 taak is, die enorm veel impact heeft op de mantelzorger. Maar ook de huishoudelijke hulp mag worden genoemd tot een van de groepen, die zich ondergewaardeerd voelen en daarmee niet staan te trappelen om te gaan stemmen. De door de gemeente gehouden enquête, waarbij de cliënten aangeven tevreden zijn over de huishoudelijke hulp mag wel kritisch worden herzien.

 1. Het gevoel gehoord te worden en het “wij gevoel” verbeteren.

Tijdens de Corona heeft het gevoel, dat we het samen moeten doen een danige deuk opgelopen, doordat verenigingen niet meer bij elkaar kwamen en zelfs de oudere niet meer mocht worden bezocht. Het klappen voor de zorg is sinds die ene dag aardig verstomd, en zeker toen er in de 2e kamer bij het stemmen over een verhoging een leegloop ontstond. Door het gebrek aan contacten zijn er veel misverstanden en tekorten aan informatie ontstaan.                                        

De mensen zijn voornamelijk geïnteresseerd in hun directe woonomgeving, dus is het zaak om te zorgen, dat als daar veranderingen plaatsvinden zij als eerste worden geïnformeerd, waardoor de trots/ waardering voor de gemeente sterk zou verbeteren.

Zo moeten meer mensen op de hoogte worden gesteld van de App “Buiten beter” waardoor kleine irritaties snel worden weggenomen.

 1. Houdt de gemeenteraadsverkiezingen niet op dezelfde dag.

Om de invloed van de landelijke politiek te beperken hierbij het idee van Jan Nagel.

Door de gemeenteraadsverkiezingen in alfabetische volgorde in 21 verschillende weken te houden en te beginnen met alle gemeenten die met A beginnen, dan de B tot en met Z kan de invloed van de landelijke politiek worden beperkt. Die verkiezingen kunnen in principe om de twee weken.

De voordelen:
1. Vanaf de eerste verkiezingsdag is deze interessant voor zowel landelijke áls regionale en lokale media. Landelijk omdat er bij {bijna} elke letter interessante steden zijn, regionaal en lokaal omdat er bij {bijna} elke letter een regionale spreiding is.
2. Bij elke A- of B-dag kan landelijk een kort debat interessant zijn. Bijvoorbeeld over Den-Haag met de kwestie De Mos, of Rotterdam en Barendrecht, waar buitengesloten winnaars grote steun kregen van de kiezers.
3. De lokale politiek krijgt voor, tijdens en na de verkiezingen een ongekende aandacht.
4. Kiezers gaan meer zien waarom het gaat en dat het de moeite kan zijn om te stemmen.
5. Bij de uitslag worden de raadsleden niet afgerekend op hoe hun partij het landelijk doet, maar hoe zij vier jaar gepresenteerd hebben.
6. Het hele jaar zullen de gemeenteraadsonderwerpen in de belangstelling staan. Belangrijk, want dit staat het dichtst bij de burger.
Gevolg: Betere opkomst

 Het nadeel:

1.Het moet landelijk georganiseerd worden